Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hỗ trợ thực hiện thủ tục mua bán

  1. Các trường hợp cần đăng ký dự án đầu tư

Dự án không bắt buộc đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ Việt Nam đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

– Khi nhà đầu tư muốn xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, họ phải tuân theo quy định về đăng ký dự án đầu tư.

Dự án cần đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không nằm trong danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, thuộc danh mục dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư, nhưng nằm trong Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế.

  1. Hồ sơ đăng ký dự án đầu tư

– Đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

– Bằng chứng về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư; Trong trường hợp có quy định về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo pháp luật xây dựng, nhà đầu tư có thể thay thế bằng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

– Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp không có yêu cầu Nhà nước cấp đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

– Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với các dự án thuộc diện thẩm định, và lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Tài liệu liên quan đến dự án đầu tư, bao gồm yêu cầu về điều kiện và năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

  1. Quy trình đăng ký dự án đầu tư

   – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 31/2021/NĐ-CP đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

   – Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để đánh giá và đưa ra ý kiến về những điều chỉnh cần thiết.

   – Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan đưa ra ý kiến về các điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

   – Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến từ cơ quan nêu tại Bước 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về các điều chỉnh đối với dự án.

   – Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

   – Bước 6: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các điều sau đây được áp dụng:

   – Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền về cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tại khu vực này, trừ khi có quy định khác tại khoản 3 Điều này.

   – Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền về cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ khi có quy định khác tại khoản 3 Điều này.

  – Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

+ Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

+ Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

+ Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

  1. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 40 Nghị định 31/2021/NĐ-CP  gồm:

– Tên dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư.

– Mã số dự án đầu tư.

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

– Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

+ Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

+ Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

– Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

  1. Điều kiện đăng ký dự án đầu tư

– Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các nội dung sau và không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư:

+ Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; + Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

 + Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

 + Thời hạn hoạt động của dự án;

 + Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

 + Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có);

 + Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

– Nội dung điều chỉnh không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp dự án có mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

  1. Thời gian đăng ký, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

– Đối với các dự án đăng ký đầu tư hoặc dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp:

+ Đối với dự án đăng ký đầu tư: Không quá 15 ngày làm việc.

+ Đối với dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Không quá 20 ngày làm việc.

– Đối với các dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của Trung ương:

+ Không quá ba mươi ngày; trường hợp cần thiết, thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá bốn mươi lăm ngày.

+Đối với dự án quan trọng quốc gia thì Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án, Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.