Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tìm – giới thiệu địa điểm

Địa điểm triển khai dự án đầu tư là vị trí mà Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư. Việc có ưu đãi hay không tùy thuộc vào địa điểm triển khai dự án mà Nhà đầu tư lựa chọn.

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

– Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu.

– Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, tập trung sản xuất hàng công nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp.

– Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, bao gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để đạt được các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

II. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM CHO NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư có thể triển khai dự án đầu tư tại các địa điểm sau đây:

– Khu chế xuất, nơi tập trung sản xuất hàng xuất khẩu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.

– Khu công nghiệp, vùng địa lý có ranh giới xác định, tập trung vào sản xuất hàng công nghiệp và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp.

– Khu kinh tế, khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập với mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.

– Các địa điểm khác được nhà nước phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. PHÂN LOẠI VỀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dựa vào chính sách của chính phủ, địa điểm thực hiện dự án đầu tư có thể được phân thành hai loại:

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư.

1. Quy định về địa điểm thực hiện dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư:

– Đối với địa điểm thực hiện dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, các ưu đãi bao gồm:

  + Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm việc áp dụng mức thuế suất thấp hơn so với mức thuế suất thông thường trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

  + Ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

  + Ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

  + Ưu đãi về khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

– Các địa bàn làm địa điểm thực hiện dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

  + Địa bàn làm địa điểm thực hiện dự án đầu tư trong điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt là địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;

  + Địa bàn làm địa điểm thực hiện dự án đầu tư như Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Danh sách địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư được quy định chi tiết tại phụ lục III của Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP.

2. Quy định về địa điểm thực hiện dự án đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư

Trừ những địa điểm được quy định tại mục 2.1, các địa điểm khác mà nhà đầu tư chọn để triển khai dự án đầu tư sẽ không được hưởng ưu đãi đầu tư.

IV. HÌNH THỨC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 15 trong Luật Đầu tư năm 2020, các dự án đặt tại các địa điểm được ưu đãi đầu tư sẽ được áp dụng các hình thức ưu đãi sau:

– Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm việc áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn so với mức thuế suất thông thường trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu sử dụng để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

– Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.