Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tư vấn lập Pre-FS

Thuật ngữ “Nghiên cứu tiền khả thi” trong tiếng Anh được biết đến là “Pre-feasibility study.”

Nghiên cứu tiền khả thi là quá trình tiếp theo sau khi các cơ hội đầu tư triển khai được lựa chọn.

Các dự án đầu tư có quy mô lớn, các giải pháp kỹ thuật phức tạp và thời gian thu hồi vốn kéo dài thường được nghiên cứu ở giai đoạn này, có nhiều yếu tố không chắc chắn tác động.

Trong giai đoạn này, nghiên cứu sẽ tập trung sâu hơn và chi tiết hơn vào các khía cạnh mà khi xem xét còn thấy phân vân chưa chắc chắn. Mục tiêu là tiếp tục lựa chọn và lọc để khẳng định lại tính khả thi của dự án đã được chọn.

Đối với các dự án đầu tư có quy mô nhỏ, không phức tạp về mặt kỹ thuật và triển vọng hiệu quả rõ ràng, có thể bỏ qua giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi.

Nội dung nghiên cứu ở giai đoạn này bao gồm các vấn đề sau:

– Nghiên cứu khía cạnh kinh tế, xã hội, pháp luật ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và giai đoạn vận hành, khai thác của dự án.

– Nghiên cứu thị trường: phân tích thị trường, dự báo khả năng thâm nhập thị trường về sản phẩm của dự án.

– Nghiên cứu kỹ thuật: bao gồm việc lựa chọn hình thức đầu tư, qui mô và phương án sản xuất, quy trình công nghệ, lựa chọn và ước tính nhu cầu, chi phí các yếu tố đầu vào, các giải pháp cung cấp đầu vào, địa điểm thực hiện dự án.

– Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý và nhân sự của dự án: tổ chức các phòng ban, số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp, chi phí đào tạo tuyển dụng, chi phí hàng năm.

– Nghiên cứu khía cạnh tài chính: dự tính tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn và điều kiện huy động vốn; dự tính một số chỉ tiêu phản ánh khía cạnh tài chính của dự án như lợi nhuận thuần, thu nhập thuần, thời gian hoàn vốn của dự án.

– Nghiên cứu khía cạnh kinh tế – xã hội: dự tính một số chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp của dự án đối với nền kinh tế – xã hội như tăng số lao động có việc làm, tăng nguồn ngân sách, tăng thu nhập ngoại tệ.

Nghiên cứu tiền khả thi được coi là bước nghiên cứu trung gian giữa nghiên cứu cơ hội đầu tư và nghiên cứu khả thi. Giai đoạn này chỉ tập trung vào nghiên cứu tổng quan về các yếu tố cơ bản của dự án. Việc có giai đoạn nghiên cứu này là vì nghiên cứu khả thi đòi hỏi chi phí và thời gian đáng kể. Do đó, chỉ khi có kết luận tích cực về nghiên cứu tiền khả thi mới bắt đầu giai đoạn nghiên cứu khả thi.