Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tư vấn thực hiện thủ tục quy trình đầu tư

Ghi chú

(1), (2), (8), (10): thực hiện tại UBND cấp huyện nơi có dự án (nếu dự án vốn trong nước có diện tích dưới 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng VN): tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (các dự án còn lại).
(3), (9): thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(4), (13): tại Sở Xây dụng (dự án FDI, dự án trong nước có quy mô hơn 0,5 ha, trên 15 tỷ đồng); UBND cấp huyện (các dự án trong nước có quy mô nhỏ hơn 0,5 ha và vốn dưới 15 tỷ đồng).
(5), (12): thực hiện tại UBND cấp huyện đối với Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; tại sở Tài nguyên và Môi trường đối với Báo cáo đánh giá bảo vệ môi trường.
(6), (11): thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Dự án thực hiện trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện các thủ tục trên tại bộ phận một cửa thuộc Ban quản lý Khu