Skip to content Skip to footer

Nguyễn Thị Ngọc Trân

Giám đốc tư vấn tài chính, tư vấn M&A

Giám đốc tư vấn tài chính, tư vấn M&A

Phạm Thị Ánh Hồng

Đồng sáng lập viên/Luật sư

Đồng sáng lập viên/Luật sư

Nguyễn Thu Bách

Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY